Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin koncertu promującego album “EKIPA - SEZON 3”

Ze względu na obecne przepisy oraz w trosce o uczestników koncert został przeniesiony na początek sierpnia.


§ 1

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady uczestnictwa w koncercie (dalej zamiennie Koncert / Koncerty / Wydarzenie / Wydarzenia) organizowanych przez Ekipa Management Sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873292, NIP 6772459115, REGON 387678707 (dalej Organizator) na Ekipa - Impreza w Krakowie w dniu 26.06.2021 r., obsługiwanych przez bileterię Going (dalej Bileteria).

§ 2

Zasady uczestnictwa


 1. Uczestnikiem Koncertu (dalej Uczestnik) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca ważny dokument tożsamości umożliwiający jej identyfikację lub osoba powyżej 13 r.ż. posiadająca piśmienną zgodę opiekuna na uczestnictwo w Koncercie oraz dokument umożliwiający jej identyfikację. Wzór zgody opiekuna na udział w Wydarzeniu można pobrać pod tym linkiem.
 2. Uczestnikiem Koncertu może być wyłącznie osoba posiadająca ważny bilet wstępu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do zasad obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Koncert. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy nie stosujący się do zasad Regulaminu Wydarzenia są zobowiązani do opuszczenia miejsca Wydarzenia na prośbę ochrony lub obsługi Wydarzenia bez prawa do ponownego wejścia oraz zwrotu należności za bilet.


§ 3

Bilety

 1. Realizując bilet Uczestnik akceptuje Regulamin.
 2. Bilet na Koncert można nabyć za pośrednictwem Ekipatonosi.pl oraz Going.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu jedynie na Koncert w terminie i miejscu wskazanym na bilecie z uwzględnieniem postanowień wymienionych w § 7 pkt. 3.§ 4

Wstęp na teren Koncertu


 1. Wstęp na teren Koncertu ma wyłącznie osoba posiadająca dowód tożsamości oraz ważny bilet wstępu, z zastrzeżeniami wymienionymi w paragrafie 2 pkt. 1-4.
 2. Obsługa Wydarzenia może odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych o podobnym działaniu,
  2. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub mogącym w inny sposób stwarzać zagrożenie dla innych Uczestników Wydarzenia,
  4. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie dla artystów i innych Uczestników Wydarzenia.
 3. Uczestnictwo osoby z niepełnosprawnościami powinno zostać zgłoszone nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Koncertu drogą mailową na adres preorder@ekipatonosi.pl
 4. Niezgłoszenie lub zbyt późne zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami może spowodować niedogodności lub uniemożliwić jej udział w koncercie bez prawa do reklamacji / zwrotu należności za bilet.


§ 5

Zakazy


 1. Uczestnikom zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla innych osób, ponadto Uczestnikom zabrania się:
  1. niszczenia przedmiotów wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia,
  2. wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
  3. wnoszenia oraz spożywania napojów, żywności, alkoholu nabytych poza terenem Wydarzenia,
  4. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów,
  5. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych.
 2. Zabrania się przebywania na terenie Wydarzenia osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych uczestników Wydarzenia, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. Obsługa Wydarzenia ma prawo do usunięcia takich osób z terenu Wydarzenia bez prawa do ponownego wejścia.
 3. Na terenie Wydarzenia zakazane jest używanie profesjonalnych urządzeń rejestrujących audio/wideo oraz profesjonalnych aparatów fotograficznych.
 4. Oprócz usunięcia Uczestnika z terenu Wydarzenia za złamanie zakazów, wymienionych w niniejszym paragrafie, Organizator ma prawo nałożyć na Uczestnika karę pieniężną stosowną do wysokości poniesionych przez to strat.


§ 6

Ostrzeżenia


 1. Przebywając na terenie Wydarzenia Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za powstałe w tej konsekwencji ewentualne uszkodzenia słuchu / wzroku lub utratę zdrowia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty zagubione, pozostawione lub skradzione podczas Koncertu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie jego zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.


§ 7

Postanowienia końcowe


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania 17.05.2021 r. na stronie www.ekipa3sezon.pl
 2. Organizator ma prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdej chwili publikując każdorazowo nową wersję Regulaminu na stronie www.ekipa3sezon.pl . Zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.
 3. Organizator ma prawo do zmiany daty i godziny Wydarzenia umieszczając stosowną informację na stronie Wydarzenia w serwisie www.ekipa3sezon.pl i / lub na oficjalnej stronie Wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj