Regulamin konkursu "Złap Chmurkę"

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, czas trwania oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą “Złap Chmurkę” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest EKIPATONOSI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Emaus 5 30-201 Kraków NIP 6772459173 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ekipatonosi.pl
 5. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji sklepu internetowego ekipatonosi.pl (dalej: “Sklep internetowy”).

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 21 maja 2022 r. do dnia 5 czerwca 2022 r.
 2. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. osoba w wieku od 13 do 18 lat dysponująca pisemną zgodą opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu:
  1. w terminie od dnia 21 maja 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 5 czerwca 2022 r. do godziny 24:00 należy dokonać w Sklepie internetowym ekipatonosi.pl zakupu na kwotę co najmniej 100 zł (słownie: stu złotych) z wyłączeniem kosztów przesyłki;
  2. zamówienie powinno uwzględniać jeden z produktów: Brelok pluszowy Chmurka lub Maskotka Chmurka;
  3. przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, w polu “Dodaj komentarz do zamówienia” należy napisać dlaczego do Ciebie powinna trafić Chmurka z klocków (maksymalnie 100 znaków, w tym znaki interpunkcyjne, spacje itp; do limitu nie wliczamy słowa “KONKURS”). Wpis w polu “Dodaj komentarz do zamówienia” powinien zaczynać się od słowa “KONKURS”. Pole “Dodaj komentarz do zamówienia” znajduje się w sekcji “Metoda płatności”
 5. Działania opisane w pkt. 4 powyżej stanowią zgłoszenie do konkursu.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do podania w formularzu aktualnych danych osobowych i kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu. Brak podania takich danych lub podanie nieprawdziwych może stanowić podstawę odrzucenia z Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu. Złożenie większej ilości zgłoszeń może stanowić podstawę do wykluczenia z Konkursu.
 8. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Zgłoszenie dokonane w myśl pkt. 4 powyżej uważa się za równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 9. Aby zapewnić wszystkim równe szanse i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych od osób, które złożyły zamówienie powiązane ze zgłoszeniem do Konkursu, a następnie dokonały zwrotu zamówionego towaru.

§3. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu będzie polegało na ocenie dokonanych zgłoszeń przez Komisję konkursową Organizatora złożoną ze współpracowników EKIPATONOSI. Ocena zostanie dokonana do dnia 13 czerwca 2022 r.
 2. Komisja konkursowa Organizatora wybierze 10 (dziesięciu) uczestników, których zgłoszenia uznane zostaną za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Wybrane osoby zostaną zwycięzcami konkursu, pod warunkiem, że możliwe będzie nawiązanie kontaktu mailowego podanego w zamówieniu. W przypadku dwukrotnego braku możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem lub rezygnacji uczestnika,
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dobrania innego uczestnika spośród pozostałych zgłoszeń.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż dnia 15 czerwca 2022 r. drogą elektroniczną z wybranymi uczestnikami.
  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów, w tym w szczególności z przyczyn związanych z sytuacją epidemiczną w Polsce i możliwymi ograniczeniami w poruszaniu się oraz spotykaniu.

§4. Nagrody konkursowe

 1. W Konkursie przewidziana jest 10 jednakowych nagród w postaci zestawów klocków (dalej: „Nagroda”).
 2. Brak odbioru nagród przez uczestników skutkuje ich przepadkiem na rzecz Organizatora.
 3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.
 5. Wizerunek nagród umieszczony na materiałach promocyjno-reklamowych Konkursu może odbiegać od ich faktycznego wyglądu.
 6. Warunkiem wydania nagród jest pokwitowanie ich odbioru przez laureata w wymagany prawem sposób.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora podany w par. 1. Reklamacje zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od ich doręczenia Organizatorowi. Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. O rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji Organizator powiadomi listem poleconym.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości.

§7. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
 2. Uczestnik Konkursu uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
 3. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  EKIPATONOSI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Emaus 5 30-201 Kraków, NIP 6772459173 
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 li.t 1 RODO (zgoda Uczestnika) w celu organizacji i realizacji Konkursu pod nazwą „Złap Chmurkę”. Dane osobowe będą również przetwarzane w celach promocyjnych Administratora oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Administratora
 6. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych, zleceniobiorcy, któremu zostanie powierzony montaż materiałów audio-video z kolejnych etapów Konkursu. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez:
  1. okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail numeru telefonu i adresu,
  2. okres 5. lat po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci wizerunku.,
  3. lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Obowiązek podania danych Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagród.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.
 11. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika Konkursu w mediach i kanałach społecznościowych współpracowników EKIPATONOSI.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs może zostać skrócony lub przedłużony albo odwołany w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na stronie ekipatonosi.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnego powodu. Organizator jest również uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub zawieszenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w na stronie ekipatonosi.pl.
 4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych na tle udziału w Konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.