Regulamin konkursu EKIPATONOSI x Letyshops

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, czas trwania oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą EKIPATONOSI x Letyshops (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest EKIPATONOSI Karol Wiśniewski z siedzibą: ul. Kobierzyńska 64/23 30-363 Kraków NIP 6762537552 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ekipatonosi.pl
 5. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji współpracy sklepu internetowego ekipatonosi.pl (dalej: “Sklep internetowy”) i serwisu cashback Letyshops.com (dalej: “Letyshops”).

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 31 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. osoba w wieku od 13 do 18 lat dysponująca pisemną zgodą opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków
  i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu:
  1. w terminie od dnia 31 października 2020 r. godz. 15.00 do dnia 25 listopada 2020 r. do godziny 15.00 należy dokonać w Sklepie internetowym ekipatonosi.pl zakupu przy wykorzystaniu wtyczki Letyshops na kwotę co najmniej 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) z wyłączeniem kosztów przesyłki;
  2. przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, w polu “Komentarz do zamówienia” należy napisać dlaczego to Ciebie powinniśmy wybrać do kolejnego etapu Konkursu (maksymalnie 100 znaków, w tym znaki interpunkcyjne, spacje itp; do limitu nie wliczamy słowa “KONKURS”.). Wpis w polu Komentarz do zamówienia powinien zaczynać się od słowa “KONKURS”.
 5. Działania opisane w pkt. 4 powyżej stanowią zgłoszenie do konkursu.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do podania w formularzu aktualnych danych osobowych i kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu. Brak podania takich danych lub podanie nieprawdziwych może stanowić podstawę odrzucenia z Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu. Złożenie większej ilości zgłoszeń może stanowić podstawę do wykluczenia z Konkursu.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z zasadami skorzystanie z serwisu i wtyczki Letyshops. Zamówienia dokonane w inny sposób nie uprawniają do udziału w Konkursie.
  1. Instalację wtyczki należy wykonać z poprawnego źródła: https://letyshops.com/pl/extension zgodnie z zasadami: https://help.letyshops.com/hc/pl/sections/360000147845
  2. Istnieje możliwość zakupów przez aplikację mobilną LetyShops (dostępną na systemy: iOS oraz Android).
  3. Zalecamy zapoznanie się z „Polityką zakupów z cashbackiem w Polsce” dostępną na: https://letyshops.com/pl/shopping-rules
  4. Jeżeli masz wątpliwości zapoznaj się z artykułami znajdującymi się w zakładce „Pomoc” - https://help.letyshops.com/hc/pl
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie wtyczki i serwisu Letyshops.
 10. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Zgłoszenie dokonane w myśl pkt. 4 powyżej uważa się za równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 11. Aby zapewnić wszystkim równe szanse i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych od osób, które złożyły zamówienie powiązane ze zgłoszeniem do Konkursu, a następnie dokonały zwrotu zamówionego towaru. 

 

§3. Etapy konkursu

 1. Pierwszy etap będzie polegał na ocenie dokonanych zgłoszeń przez Komisję konkursową Organizatora złożoną ze współpracowników EKIPATONOSI. Ocena zostanie dokonana do dnia 29 listopada 2020 r.
 2. W pierwszym etapie komisja konkursowa Organizatora wybierze 6 (sześciu) uczestników, których zgłoszenia uznane zostaną za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w II etapie konkursu, pod warunkiem, że możliwe będzie nawiązanie kontaktu na numer telefonu podany w zamówieniu. W przypadku dwukrotnego braku możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem lub rezygnacji uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do dobrania innego uczestnika spośród pozostałych zgłoszeń.
 3. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi nie później niż dnia 29 listopada 2020 r. podczas transmisji live na platformie Twitch. Transmisja prowadzona będzie poprzez konto EKIPY i dostępna pod linkiem www.twitch.tv/ekipa. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru dokładnej daty i czasu ogłoszenia wyników pierwszego etapu.
 4. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wybrane w myśl pkt. 2 niniejszego paragrafu, nabędą prawo do udziału w drugim etapie konkursu.
 5. Drugi etap konkursu odbędzie się około dnia 5 grudnia 2020 r. Dokładna data, czas trwania i miejsce drugiego etapu zostaną podane przez Organizatora. Niepojawienie się przez uczestnika w dacie i miejscu drugiego etapu stanowi podstawę do wykluczenia z Konkursu.
 6. Drugi etap będzie polegał na serii konkursów oraz wyzwań logicznych, zręcznościowych i fizycznych, w których wezmą udział uczestnicy Konkursu. Podczas konkursów i wyzwań wyłonieni zostaną zwycięzcy Nagrody głównej oraz, ewentualnie, pozostałych nagród konkursowych.
 7. Zmagania uczestników mogą zostać utrwalone w formie nagrań audio-wideo i opublikowane na kanałach społecznościowych współpracowników EKIPATONOSI, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
 8. Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi podczas transmisji live na platformie Twitch do końca grudnia 2020 r. Transmisja prowadzona będzie poprzez konto EKIPY i dostępna pod linkiem www.twitch.tv/ekipa. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru dokładnej daty i czasu ogłoszenia wyników drugiego etapu.
 9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów, w tym w szczególności z przyczyn związanych z sytuacją epidemiczną w Polsce i możliwymi ograniczeniami w poruszaniu się oraz spotykaniu.

 

§4. Nagrody konkursowe

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w postaci domku letniskowego (dalej: „Nagroda Główna”).
 2. Organizator może wręczyć pozostałym uczestnikom nagrody pocieszenia (dalej: „Nagrody pocieszenia”) za zajęcie drugiego, trzeciego oraz kolejnych miejsc w drugim etapie Konkursu.
 3. Brak odbioru nagród przez uczestników skutkuje ich przepadkiem na rzecz Organizatora.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.
 6. Wizerunek nagród umieszczony na materiałach promocyjno-reklamowych Konkursu może odbiegać od ich faktycznego wyglądu.
 7. Warunkiem wydania nagród jest pokwitowanie ich odbioru przez laureata w wymagany prawem sposób.

 

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora podany w par. 2. Reklamacje zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od ich doręczenia Organizatorowi. Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. O rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji Organizator powiadomi listem poleconym.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

§6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości.

 

§7. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
 2. Uczestnik Konkursu uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
 3. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
 • Karol Wiśniewski
 • Kobierzyńska 64/23, 30-363 Kraków
 • NIP 6762537552, REGON 368505048
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 li.t 1 RODO (zgoda Uczestnika) w celu organizacji i realizacji Konkursu pod nazwą „EKIPATONOSI x Letyshops. Dane osobowe będą również przetwarzane w celach promocyjnych Administratora oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Administratora
 3. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych, zleceniobiorcy, któremu zostanie powierzony montaż materiałów audio-video z kolejnych etapów Konkursu. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez:
 1. okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail numeru telefonu i adresu,
 2. okres 5. lat po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci wizerunku.,
 3. lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Obowiązek podania danych Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagród.
 2. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.
 3. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika Konkursu w mediach i kanałach społecznościowych współpracowników EKIPATONOSI.


  §8. Postanowienia końcowe
 1. Konkurs może zostać skrócony lub przedłużony albo odwołany w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na stronie ekipatonosi.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnego powodu. Organizator jest również uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub zawieszenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w na stronie ekipatonosi.pl.
 4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych na tle udziału w Konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.