Zgodnie z regulaminem w dniu 26.10.2022 r. skontaktowaliśmy się z półfinalistami oraz laureatami konkursu „Lot z Ekipą”. Dziękujemy za liczne zgłoszenia.


FAQ

 

Jak dokonać zgłoszenia w konkursie “Lot z EKIPĄ”?

 • Aby zostać Uczestnikiem Konkursu “Lot z EKIPĄ” wystarczy, że w terminie od dnia 1 października 2022 r. godz. 15:00 do dnia 15 października 2022 r. do godziny 24:00 dokonasz w naszym sklepie internetowym ekipatonosi.pl zakupu na kwotę minimum 59 zł. Pamiętaj, że do minimalnej kwoty 59 zł nie wliczamy kosztów przesyłki!
 • Jednak to nie wszystko! Zaraz przed potwierdzeniem złożenia zamówienia w naszym sklepie znajdziesz pole o nazwie “Dodaj komentarz do zamówienia”. W tym polu załącz link do filmu, w którym przedstawisz swoją osobę i przekonasz nas, że to właśnie Ciebie musimy zabrać na wspólny wyjazd lub opisz jak chciałbyś spędzić dzień z EKIPĄ (w przypadku osób niepełnoletnich)! Twój wpis powinien zaczynać się od słowa “KONKURS”. Pozwoli nam to odsiać zgłoszenia konkursowe od innych komentarzy oraz będzie dla nas potwierdzeniem, że chcesz wziąć udział w konkursie. Jeśli Twoje zgłoszenie, nie będzie zawierało słowa KONKURS może się zdarzyć, że nie weźmiemy go pod uwagę!
 • Twój wpis nie powinien przekraczać 100 znaków jeśli jesteś pełnoletni oraz 400 znaków jeśli jesteś niepełnoletni! W limit znaków wliczamy również znaki interpunkcyjne, spacje itp.! Do limitu nie wliczamy natomiast słowa “KONKURS”.
 • W konkursie możesz zgłosić tylko jedno zgłoszenie!
 • Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu, dostępną poniżej

 

Jak definiujemy 100 / 400 znaków? Czy wliczają się do tego też znaki interpunkcyjne, spacje, enter? Czy chodzi może o litery?

 • W limit 100 / 400 znaków wliczamy również znaki interpunkcyjne, spacje itp. Nie wliczamy natomiast słowa “KONKURS”. 

 

Co się stanie jeśli opis przekroczy dopuszczalną liczbę znaków?

 • Jeśli opis przekroczy dopuszczalną liczbę znaków, możemy odrzucić takie zgłoszenie jako niezgodne z regulaminem. 

 

Czy zamówienia poniżej 59 zł zostaną wzięte pod uwagę?

 • Nie, zgodnie z regulaminem, aby wziąć udział w konkursie należy dokonać w naszym sklepie internetowym ekipatonosi.pl zakupu na kwotę minimum 59 zł (z wyłączeniem kosztów przesyłki) oraz spełnić pozostałe warunki opisane w regulaminie. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków jest podstawą do wykluczenia z konkursu! 

 

Czy zamówienia bez opisu w polu “Dodaj komentarz do zamówienia”, z opisem wysłanym na maila sklepu internetowego (zamiast w polu “Dodaj komentarz do zamówienia”), zostaną wzięte pod uwagę?

 • Nie, tego rodzaju zamówienia - jako sprzeczne z regulaminem - nie będą uznawane za zgłoszenie do konkursu. 

 

Czy jeśli dokonam zwrotu zamówionego przedmiotu, moje zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę?

 • Aby zapewnić wszystkim równe szanse i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych od osób, które złożyły zamówienie powiązane ze zgłoszeniem do konkursu, a następnie dokonały zwrotu zamówionego towaru.

Regulamin konkursu

 

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, czas trwania oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą LOT Z EKIPĄ (dalej: „Konkurs”).

Organizatorem Konkursu jest EKIPATONOSI SP. Z O.O. i z siedzibą: ul. Pod Sikornikiem 27A,  30-126 Kraków, NIP  6772459173 (dalej: „Organizator”).

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ekipatonosi.pl

Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji sklepu internetowego ekipatonosi.pl (dalej: “Sklep internetowy”) 

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 15 października 2022 r.
 2. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca ważny paszport przez okres przynajmniej dziewięciu miesięcy od daty wysłania zgłoszenia oraz deklarująca przyjęcie wszystkich wymaganych obowiązkowych szczepień przy wjeździe do kraju podróży.
  2. osoba niepełnoletnia w wieku od 13 do 18 lat dysponująca pisemną zgodą opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków
  i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu:
  1. w terminie od dnia 1 października 2022 r. godz. 15:00 do dnia 15 października 2022 r. do godziny 24:00 należy dokonać w Sklepie internetowym ekipatonosi.pl zakupu na kwotę co najmniej 59 zł (słownie: pięćdziesięciu dziewięciu złotych) z wyłączeniem kosztów przesyłki;
  2. przed złożeniem zamówienia przez osobę pełnoletnią  w sklepie internetowym, w polu “Dodaj komentarz do zamówienia” należy załączyć link do filmu, w którym przedstawisz swoją osobę i przekonasz nas, że to właśnie Ciebie musimy zabrać na wspólny wyjazd. (maksymalnie 100 znaków, w tym znaki interpunkcyjne, spacje itp; do limitu nie wliczamy słowa “KONKURS”.). Wpis w polu Komentarz do zamówienia powinien zaczynać się od słowa “KONKURS”.
  3. przed złożeniem zamówienia przez osobę niepełnoletnią w sklepie internetowym, w polu “Dodaj komentarz do zamówienia” należy załączyć link do filmu lub napisać dlaczego i w jaki sposób chcesz spędzić czas z EKIPĄ. (maksymalnie 400 znaków, w tym znaki interpunkcyjne, spacje itp; do limitu nie wliczamy słowa “KONKURS”). Wpis w polu Komentarz do zamówienia powinien zaczynać się od słowa “KONKURS”. 
 5. Działania opisane w pkt. 4 powyżej stanowią zgłoszenie do konkursu.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do podania w formularzu aktualnych danych osobowych i kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu. Brak podania takich danych lub podanie nieprawdziwych może stanowić podstawę odrzucenia z Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie do konkursu. Złożenie większej ilości zgłoszeń może stanowić podstawę do wykluczenia z Konkursu.
 8. Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Zgłoszenie dokonane w myśl pkt. 4 powyżej uważa się za równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 9. Aby zapewnić wszystkim równe szanse i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych od osób, które złożyły zamówienie powiązane ze zgłoszeniem do Konkursu, a następnie dokonały zwrotu zamówionego towaru. 

§3. Etapy konkursu

 1. Pierwszy etap będzie polegał na ocenie dokonanych zgłoszeń przez Komisję konkursową Organizatora złożoną ze współpracowników EKIPATONOSI. Ocena zostanie dokonana do dnia 24 października 2022 r.
 2. W pierwszym etapie w przypadku osób pełnoletnich komisja konkursowa Organizatora wybierze 10 (dziesięciu) uczestników, których zgłoszenia uznane zostaną za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w II etapie konkursu, pod warunkiem, że możliwe będzie nawiązanie kontaktu pod numerem telefonu podanym w zamówieniu. W przypadku dwukrotnego braku możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem lub rezygnacji uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do dobrania innego uczestnika spośród pozostałych zgłoszeń.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich komisja konkursowa Organizatora wybierze 1 (jednego) uczestnika, którego zgłoszenie uznane zostanie za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Wybrana osoba zostanie laureatem konkursu, pod warunkiem, że możliwe będzie nawiązanie kontaktu na numer telefonu podany w zamówieniu. W przypadku dwukrotnego braku możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem lub rezygnacji uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do dobrania innego uczestnika spośród pozostałych zgłoszeń.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu dla osób niepełnoletnich nastąpi nie później niż dnia 26 października 2022 r. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu dla osób pełnoletnich nastąpi nie później niż dnia 26 października 2022 r. 
 5. Informacje o wynikach konkursu lub wynikach etapu konkursu będzie dostępna na stronie ekipatonosi.pl/lot-z-ekipa
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru dokładnej daty i czasu ogłoszenia wyników pierwszego etapu.
 7. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wybrane w myśl pkt. 2 niniejszego paragrafu, nabędą prawo do udziału w drugim etapie konkursu.
 8. Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach: 26 października 2022 r. - 15 listopada 2022 r. Dokładna data, czas trwania i miejsce drugiego etapu zostaną podane przez Organizatora. Niepojawienie się przez uczestnika w dacie i miejscu drugiego etapu stanowi podstawę do wykluczenia z Konkursu.
 9. Drugi etap będzie polegał na rozmowie na żywo z Ekipowiczami, w której wezmą udział uczestnicy Konkursu. Podczas rozmów zostanie wyłoniony zwycięzca nagrody głównej oraz ewentualnie, pozostałych nagród konkursowych.
 10. Rozmowy z uczestnikami mogą zostać utrwalone w formie nagrań audio-wideo i opublikowane na kanałach społecznościowych współpracowników EKIPATONOSI, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
 11. Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi do 30 listopada 2022 r. na stronie ekipatonosi.pl/lot-z-ekipa
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru dokładnej daty i czasu ogłoszenia wyników drugiego etapu.
 13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów, w tym w szczególności z przyczyn związanych z sytuacją epidemiczną w Polsce i możliwymi ograniczeniami w poruszaniu się oraz spotykaniu.

§4. Nagrody konkursowe

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda za zajęcie pierwszego miejsca dla osób pełnoletnich w postaci wspólnego wyjazdu zagranicznego z Twórcami (dalej: „Nagroda Główna”).
 2. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda za zajęcie pierwszego miejsca dla osób niepełnoletnich w postaci dnia z EKIPĄ.
 3. Organizator może wręczyć pozostałym uczestnikom nagrody pocieszenia (dalej: „Nagrody pocieszenia”) za zajęcie drugiego, trzeciego oraz kolejnych miejsc w drugim etapie Konkursu.
 4. Brak odbioru nagród przez uczestników skutkuje ich przepadkiem na rzecz Organizatora.
 5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.
 7. Wizerunek nagród umieszczony na materiałach promocyjno-reklamowych Konkursu może odbiegać od ich faktycznego wyglądu.
 8. Warunkiem wydania nagród jest pokwitowanie ich odbioru przez laureata w wymagany prawem sposób.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora podany w par. 2. Reklamacje zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od ich doręczenia Organizatorowi. Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. O rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji Organizator powiadomi listem poleconym.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości.

§7. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
 2. Uczestnik Konkursu uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
 3. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  EKIPATONOSI Sp. z o.o.
  z siedzibą: ul. Pod Sikornikiem 27A,  30-126 Kraków,
  NIP  6772459173
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 li.t 1 RODO (zgoda Uczestnika) w celu organizacji i realizacji Konkursu pod nazwą „LOT Z EKIPĄ” . Dane osobowe będą również przetwarzane w celach promocyjnych Administratora oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Administratora
 6. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych, zleceniobiorcy, któremu zostanie powierzony montaż materiałów audio-video z kolejnych etapów Konkursu. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez:
 1. okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail numeru telefonu i adresu,
 2. okres 5. lat po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci wizerunku.,
 3. lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Obowiązek podania danych Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagród.
 2. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.
 3. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika Konkursu w mediach i kanałach społecznościowych współpracowników EKIPATONOSI.

  §8. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs może zostać skrócony lub przedłużony albo odwołany w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na stronie ekipatonosi.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnego powodu. Organizator jest również uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub zawieszenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w na stronie ekipatonosi.pl.
 4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych na tle udziału w Konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikłych na tle udziału w Konkursie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.